Proiecte POSDRU

 

 

header Proiect cofinanţat din Fondul Social European şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

COMUNICAT DE PRESĂ

Data 19 Mai 2014

SC MENTOR TRADING SRL, în calitate de beneficiar, şi Asociația Oamenilor de Afaceri Argeş, în calitate de partener, au demarat în data de 30 aprilie 2014 şi anunță lansarea proiectului “CAlificare pentru SERvicii de calitate în COmerț şi horeca- CASERCO”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013- Investeşte în oameni!, Axa prioritară 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces și participare la formarea profesională continuă (FPC)”, contract nr. POSDRU/164/2.3/S/141131.

Perioada de implementare este de 18 luni, cu finalizare la 29 octombrie 2015, iar valoarea totală este de 4.291.426,50 lei ( 95% finanțare nerambursabilă ).

Obiectivul general al proiectului îl constituie: Îmbunătățirea accesului la formare profesională continuă, prin calificarea completă a 950 de angajati din domeniile horeca şi comercial, din 5 regiuni de dezvoltare (Bucureşti-Ilfov, Centru, Sud-Muntenia, Sud-Est şi Sud-Vest).

Proiectul vizează calificarea persoanelor angajate, în concordanță cu cerințele pieței muncii, iar cunoştințele şi competențele dobândite în urma absolvirii cursurilor de calificare propuse vor ajuta angajații să se adapteze mult mai uşor la noile cerințe ale întreprinderii/ domeniul economic în care îşi desfaşoară activitatea, fapt care va determina şi menținerea acestora pe piața muncii.

Obiectiv Specific 1: Promovarea beneficiilor participării la programe de FPC şi sesiuni de consiliere, în rândul angajatorilor şi a 950 de angajați din domeniile horeca şi comercial.

Obiectiv Specific 2: Creşterea participării la FPC prin dezvoltarea şi furnizarea de programe de calificare pentru 950 de angajați din domeniile horeca şi comercial.

Proiectul generează efecte pozitive, cu impact economic şi social, deoarece va îmbunătăți situația grupului țintă şi a comunităților/ familiilor din care aceştia fac parte, în primul rând datorită creşterii competitivității pe piața muncii, cât şi ca urmare a dezvoltării personale ca individ (prin conştientizarea abilităților şi aptitudinilor ca urmare a sesiunilor de evaluare şi consiliere).

Rezultatele anticipate ale proiectului obținute în urma implementării activităților menționate sunt corelate cu obiectivele la atingerea cărora contribuie, acestea fiind cuantificabile (corelate cu indicatorii) şi direct relaționate cu beneficiile aduse grupului țintă selectat.

Se vor acorda subvenții participanților la programele de formare profesională continuă.

Accesul este gratuit, nediscriminatoriu.

Pentru informatii suplimentare:

Manager de proiect
Gabriel Prepeliță
Tel 0248/223375
CASERCO »